Sáng 15 Rằm ,Tháng Tư ,Mở Kinh Phật, BỒ TÁT PHÙ HỘ SỨC KHỎE, RƯỚC TÀI, ĐÓN LỘC,Tai Qua Nạn Khỏi

Leave a Reply