GREEN HELL CO-OP #7: LẦN ĐẦU GẶP CÁ SẤU, CẢ TEAM ĐỤT ĐUỐI NƯỚC VÌ CÁI BÌNH LẶN OAN NGHIỆT =)))

Leave a Reply